Podmínky pro poptávku automobilu on-line prostřednictvím www stránek IN LEASE s.r.o. a postup při koupi

Nezávazné poptání automobilu:

 1. Zákazník bere tímto na vědomí, že se nejedná o internetový on-line obchod, ale o inzerci automobilů nabízených k prodeji na www stránkách obchodní společnosti IN LEASE s.r.o. Inzerce není návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb.
 2. Zákazník bere na vědomí, že některé z nabízených automobilů jsou prodávány obchodním partnerem IN LEASE s.r.o. O této skutečnosti je zákazník informován na kartě automobilu a současně jsou mu kontaktní údaje prodávajícího sděleny v okamžiku odeslání vyplněného formuláře.
 3. Zákazník bere na vědomí, že některé z nabízených automobilů jsou v komisním prodeji a IN LEASE s.r.o. vystupuje při jejich prodeji jako komisionář. Informace o komisním prodeji je uvedena v poznámce na kartě automobilu.
 4. IN LEASE s.r.o. na základě dotazu zákazníka prověří správnost a aktuálnost obsahu inzerátu, cenu, výbavu, dostupnost atd. Zákazník bere na vědomí, že se nejedná o on-line prodej a v okamžiku poptání může být již daný automobil prodán nebo rezervován jiným zákazníkem. Stejně tak se mohou změnit i cenové a další podmínky, a to zejména změnou kurzu nebo podmínkami importéra.
 5. IN LEASE s.r.o. po obdržení dotazu zákazníka dále komunikuje se zákazníkem prostřednictvím svého prodejce, resp. poskytovatele souvisejících služeb (leasing a pojištění), kteří:
  • ověří dostupnost automobilu (možná blokace poptaného automobilu jiným zákazníkem, který poptal jako první)
  • se spojí se zákazníkem za účelem upřesnění poptávky a sjednání prohlídky automobilu
  • zpracuje pro zákazníka individuální nabídku, ve které jsou zpracovány kalkulace případného leasingu nebo úvěru a pojištění pro danou značku a typ automobilu
  • se spojí se zákazníkem za účelem upřesnění termínu testovací jízdy.
 6. Automobil je zákazníkovi v případě uzavření kupní smlouvy předán v prodejním místě umístění daného automobilu, pokud nebude mezi nimi dohodnuto jinak.
 7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u IN LEASE s.r.o. v případě prodeje jejích vlastních vozů, v ostatních případech se uplatňují u prodávajícího.
 8. Zákazník může využívat servisního zázemí prodejce automobilu nebo může využívat služeb servisní sítě dané značky.

 

A. Poučení o zpracování osobních údajů

 1. Zákazník tímto bere na vědomí, že společnost IN LEASE s.r.o. zpracovává v případě odeslání poptávkového formuláře osobní údaje zákazníka, a to osobní jméno, příjmení, obec, PSČ, e-mail, telefon, případně další získané osobní údaje pro účely zpracování individuální nabídky případně dále pro účely, sjednání prohlídky automobilu, provedení testovací jízdy, ke zpracování nabídek financování a pojištění vozidla a k dalším jednáním za účelem případného uzavření kupní smlouvy. Tyto osobní údaje budou využívány pro účely předsmluvního jednání a případně plnění smlouvy, či k plnění zákonných povinností.
 2. Osobní údaje budou v nezbytně nutném rozsahu předávány dalším osobám, pokud je takové poskytnutí údajů z titulu plnění smlouvy či z jiného právního důvodu nezbytné (zejm. soudy, orgány veřejné moci, osoby poskytující účetní a právní služby). Správce nemá v úmyslu osobní údaje předávat do třetí země.
 3. Při zpracování osobních údajů dle této smlouvy nedochází u správce k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 4. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má subjekt údajů právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování v souladu s výše specifikovaným nařízením, které je oprávněn u správce uplatnit, případně obrátit se na dozorový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice), a to i ohledně zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti IN LEASE s.r.o., se sídlem Poděbradská 292, 53009 Pardubice, IČ 10669914, e-mail: gdpr@autoin.cz (dále jen „společnost“ či „správce“), aby zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje.
 2. Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v poptávkovém formuláři pro:
  1. marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách, magazínu společnosti a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu, spokojenosti zákazníků a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových aktivit pověří;
  2. účely přímého oslovení konkrétních zákazníků vlastnících určitý typ vozidla s nabídkami;
  3. účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí pořádaných správcem nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem manuálně či automaticky prostřednictvím zaměstnanců správce, či může být prováděno zpracovateli.
 4. Souhlasím s tím, aby správce mé osobní údaje: osobní jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo, předával těmto subjektům: společnosti AUTO IN s.r.o., IČ 25298828, se sídlem Poděbradská 292, 53009 PARDUBICE, HYUNDAI AUTO IN s.r.o., IČ 09319042, se sídlem Poděbradská 292, 53009 PARDUBICE, iGear s.r.o., IČ 04334931, se sídlem Bulharská 1459, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, společnosti MAXX CREATIVE s.r.o., IČ 25294393, se sídlem Hlaváčova 207, 53002 Pardubice, nebo Friends Agency s.r.o., IČ 045 42 258, se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice, F TRUCKS, IČ 065 82 001, se sídlem Na Moráni 1750/4, 12800 PRAHA 2, společnosti FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.,  IČ 48589641, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, nebo společnosti VOLVO CAR CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ 63981726, se sídlem K Chotobuzi 333, 25101 ČESTLICE, nebo odštěpnému závodu Nissan Sales CEE Kft. – organizační složka, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, IČ 27248011, společnosti ŠKODA AUTO a.s., IČ 001 77 041, tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, nebo Hyundai Motor Czech s.r.o., IČ 28399757, se sídlem Siemensova 2717/4, 15500 PRAHA 5  a dalším osobám, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích, nebo které jsou správcem ovládané (dále jen „propojené osoby“), a tyto osoby je mohly používat k účelům uvedeným výše.
 5. Souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly správcem zpracovávány po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 5 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi mnou a správcem; pokud smluvní vztah neexistuje, či nevznikne, tak po dobu pěti let od udělení tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že mám právo souhlas vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailové zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené výše.
 6. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce, subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, nebo jím pověřená osoba, využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.